توضیحات کامل :

روان‌شناسان معتقدند اندیشه‌ها و پندارهای ماست كه كیفیت زندگی ما را می‌سازند. اندیشه‌ها هستند كه موجب موفقیت یا شكست می‌شوند. با اندیشه‌های مثبت است كه توانمندی‌ها، اعتماد به نفس و خودباوری‌ها افزایش می‌یابند، در حالی كه با افكار منفی احساس ناتوانی، حقارت و خودكم‌بینی درانسان تشدید شده و در نتیجه بسیاری ازامراض روحی وجسمی گریبانگیر فرد می‌شوند. 
وقتی اندیشه‌های منفی داریم آنها را خواسته یا ناخواسته هر روز بارها تكرار می‌كنیم،‌ در نتیجه افكار‌ ما منفی‌تر می‌شوند و جای بیشتری در ذهن به خود اختصاص می‌دهند. مثبت‌ اندیشی صرفا در داشتن افكاری خاص خلاصه نمی‌شود، بلكه نوعی رویكرد و جهت‌ گیری كلی درباره زندگی است. مثبت‌ اندیشی به معنای آن است كه تصور خوبی از خود داشته باشیم نه اینكه همواره خود را سرزنش كنیم؛ اینكه انتظار داشته باشیم تا در دنیا به بهترین چیزها برسیم و یقین داشتن به اینكه به خواسته‌های خود خواهیم رسید. برای رسیدن به مثبت‌اندیشی راه‌های زیادی وجود دارد كه باید در برنامه روزانه خود اعمال كنید. مثبت‌ اندیشی به معنای توجه نكردن به مشكلات یا خوشبینی كاذب نیست،بلكه در این تكنیك یاد می‌گیرید كه با حفظ آرامش و خونسردی با مسائل روبه‌رو شوید.

در پروژه حاضر به بررسی مثبت اندیشی در بین جوانان و راههای افزایش آن میپردازیم .

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول

 کلیات

مقدمه

اهداف

اهمیت پژوهش

طرح سوالات

بیان فرضیه

تعریف

فصل دوم

ادبیات تحقیق

مقدمه مثبت اندیشی

خوشبینی و مثبت اندیشی

راه کارهای تقویت تفکر مثبت

تاریخچه

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

مطالعه پژوهشی

جامعه و نمونه آماری

ابزار سنجش

روش تحقیق

روش گردآوری اطلاعات

پژوهش

شیوه تحلیل داده ها

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل موضوع

مراحل رسیدن به مثبت اندیشی

روشهای تقویت اعتماد به نفس

روشهای تقویت اعتماد به نفس در جوانان

اصول مثبت اندیشی

مثبت‌اندیشی ضامن بقا و موفقیت

مثبت اندیشی و شیوه های افرایش ارتباط با دیگران

فصل پنجم

نتیجه گیری و منابع

نتیجه‌گیری

پیشنهادات كاربردی

منابع