توضیحات کامل :

سرفصل:

پایگاههای داده

داده ( Data ) و اطلاعات  (‌ Information )

موجودیت ( Entity )

صفت خاصه  ( Attribute )

روش بانك اطلاعاتی

تعریف بانك اطلاعاتی ( Date Base )

سیستم مدیریت بانك اطلاعات  ( DBMS )

محیط DBMS

سخت افزار ( Hardware )

نرم افزار  ( Software )

وظایف DBMS

دیكشنری داده ها
ركورد

فیلد

آشنایی با روشهای ارتباط و مدلهای بانك های اطلاعاتی

مدل سلسله مراتبی

مدل شبكه ای

مدل رابطه ای

سیستم بانك اطلاعای رابطه ای