توضیحات کامل :
پروتکل آموزش مهارت رفتار جرات مندانه


دارای 10جلسه و3صفحه با فرمت ورد وقابل ویرایش

تعداد جلسات آموزشی: 10 جلسه

تعداد صفحه (B lotus 14): 3 صفحه


توضیحات: برای آموزش مهارت رفتار جرات مندانه 10 جلسه یک ساعته در نظر گرفته شده است.آموزش مهارت ها در هر جلسه با استفاده از الگودهی، ایفای نقش، بازخورد دادن، تمرین و تکرار و دیگر تکلیف های شناختی و رفتاری انجام می شود. در پایان هرجلسه متناسب با مباحث مطرح شده تکالیفی برای خارج از جلسات داده خواهد شد.در ابتدای هر جلسه تکالیف بررسی شده و بازخورد داده خواهد شد (فتی و همکاران 1385،سازمان بهداشت جهانی.1385).